PHÙNG QUANG TRUNG

https://www.facebook.com/Profile.PhungQuangTrung


Anh không phải là một lập trình viên giỏi nhất, nhưng anh tin rằng anh sẽ là người viết lại cuộc đời em.

Anh là server, còn em là client. Liệu em có thể request một chút tình yêu từ anh không?

PhungQuangTrung Numberone - Anh không phải là một coder tuyệt vời, nhưng với em, anh là ngôn ngữ lập trình tốt nhất.