Hacked By Nguyễn Hoàng Vinh

Vietnam DarkNET

“Nếu mày giỏi việc gì, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí”

Dưới lớp mặt nạ này không chỉ là da thịt. Dưới lớp mặt nạ này còn là một ý tưởng, và ý tưởng thì đạn bắn không thủng.